X
...

Research Team

Image Information Processing Research Lab

Release time:2023-11-16 clicks:

NO.

Name

Email

1

Jun Gao

gaojun@hfut.edu.cn

2

Zhiguo Fan

fzghfut@163.com

3

Zhongyi Guo

guozhongyi@hfut.edu.cn

4

Xudong Zhang

xudong@hfut.edu.cn

5

Rui Sun

sunrui@hfut.edu.cn

6

Xin Wang

wangxin@hfut.edu.cn

7

Xinjian Gao

gaoxinjian@hfut.edu.cn


TOP