X
...

Research Team

Visual Information Processing(VIP)

Release time:2023-11-16 clicks:

NO.

Name

Email

1

Xiaohui Zhang

zxhui@hfut.edu.cn

2

Haiyan Zhang

WJL1968@aliyun.com

3

Jing Fang

fangjing@hfut.edu.cn

4

Liangfeng Xu

xulfcjn@hfut.edu.cn

5

Huaijuan Zang

Zanghuaijuan@mail.hfut.edu.cn


TOP